Biểu phí và Chính sách phí

Biểu phí và Chính sách phí

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ THEO CHUẨN COMMON CORE

FEE SCHEDULE AND POLICY FOR COMMON CORE BILINGUAL PROGRAM

➤ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH | REGISTRATION FEE

Phí đăng ký tuyển sinh 5,000,000 VNĐ được đóng 1 lần ngay sau khi học sinh đạt yêu cầu khảo sát đầu vào và Phụ huynh hoàn tất Đơn đăng ký nhập học. Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp.
The registration fee of 5,000,000 VND is one time as soon as the student meets the requirements for the placement test and parents complete the required admissions process. This fee is non-refundable in all cases.

➤ HỌC PHÍ | TUITION FEE

Bậc học

Level of education

Học phí năm học

Academic year Tuition fee

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ |  PAYMENT PLAN
ĐÓNG 1 LẦN | ONE TIME PER ACADEMIC YEAR

ĐÓNG 2 LẦN

2 TIMES PER

ACADEMIC YEAR

Tiết kiệm 2%

2% saving

ĐÓNG 4 LẦN

4 TIMES PER ACADEMIC YEAR

Tiết kiệm 12%
12% saving
Tiết kiệm 10%
10% saving
Tiết kiệm 8%
8% saving
Tiết kiệm 5%
5% saving
Khối 1 – 4

Grade 1 -4

150,400,000132,400,000135,400,000138,400,000142,900,00073,700,00037,600,000
Khối 5

Grade 5

153,200,000134,800,000137,900,000140,900,000145,500,00075,100,00038,300,000
Khối 6 – 8

Grade 6 – 8

196,800,000173,200,000177,100,000181,100,000187,000,00096,500,00049,200,000
Khối 9

Grade 9

200,400,000176,400,000180,400,000184,400,000190,400,00098,200,00050,100,000
Khối 10 – 11

Grade 10 – 11

242,800,000213,700,000218,500,000223,400,000230,700,000119,000,00060,700,000
Khối 12

Grade 12

247,200,000217,500,000222,500,000227,400,000234,800,000121,200,00061,800,000
Thời hạn đóng học phí/
Payment due dates
28/2/202230/4/202230/6/202231/7/202231/7/202231/7/2022

Thời gian Học phần
School term dates

Học kỳ I
Semester I
Học phần 1/Term 116/08/2021
Học phần 2/Term 225/10/2021
Học kỳ II
Semester II
Học phần 3/Term 303/01/2022
Học phần 4/Term 421/03/2022

➤ PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO | PLACEMENT TEST FEE

Phí kiểm tra đầu vào 1,000,000 VNĐ được đóng một lần trước khi học sinh thực hiện bài kiểm tra đầu vào và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Placement Test Fee 1,000,000 VND is paid one time before student taking placement test and is non-refundable in all cases.

➤ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI | SPECIAL OFFERS POLICY

Ưu đãi Anh/Chị/Em ruột
Sibling Policy

Gia đình có từ 02 (hai) anh chị em ruột trở lên học chung trường thì ưu đãi được áp dụng cho con nhỏ tuổi hơn theo chính sách như sau:
If a family has 02 (two) or more children enrolled to the US Vietnam Talent International School, sibling saving scheme will be applicable for the younger child(ren) as detailed below:

ƯU ĐÃI 5% HỌC PHÍ
5% TUITION FEE SAVING
ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ
10% TUITION FEE SAVING
Anh chị em ruột thứ 02 (hai)
Second child
Anh chị em ruột thứ 03 (ba) trở lên
Third child or more

Các khoản ưu đãi học phí sẽ được tính dựa trên học phí năm học tiêu chuẩn.

Tuition fee savings will be calculated based on standard academic year tuition fee.

Tổng các khoản ưu đãi học phí cho năm học 2022 – 2023 không vượt quá 22% đối với mỗi học sinh.

Total tuition fee savings for academic year 2022 – 2023 does not exceed 22%.

➤ PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT | FACILITY FEE

Phí cơ sở vật chất là khoản phí thường niên áp dụng cho tất cả các học sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp.

The facility fee is an annual fee and applied for all students and is non-refundable in all cases.

Tiểu học
Primary
Trung học Cơ sở
Secondary
Trung học Phổ thông
High school
8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ

 

BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ OXFORD NĂM HỌC 2022 – 2023

FEE SCHEDULE AND POLICY FOR OXFORD INTERNATIONAL PROGRAM ACADEMIC YEAR 2022-2023

➤ PHÍ ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH | REGISTRATION FEE

Phí đăng ký tuyển sinh 5,000,000 VNĐ được đóng 1 lần ngay sau khi học sinh đạt yêu cầu khảo sát đầu vào và Phụ huynh hoàn tất Đơn đăng ký nhập học cho Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS. Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp.
The registration fee of 5,000,000vnd is paid once as soon as the student meets the requirements for the placement test and parents are required to complete the admissions process. This fee is nonrefundable in all cases.

➤ HỌC PHÍ | TUITION FEE

Bậc học

Level of education

Học phí năm học

Academic year Tuition fee

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ |  PAYMENT PLAN
ĐÓNG 1 LẦN | ONE TIME PER ACADEMIC YEAR

ĐÓNG 2 LẦN

2 TIMES PER

ACADEMIC YEAR

Tiết kiệm 2%

2% saving

ĐÓNG 4 LẦN

4 TIMES PER ACADEMIC YEAR

Tiết kiệm 12%
12% saving
Tiết kiệm 10%
10% saving
Tiết kiệm 8%
8% saving
Tiết kiệm 5%
5% saving
Khối 1

Grade 1

180,400,000158,800,000162,400,000166,000,000171,400,00088,400,00045,10,000
Khối 2

Grade 2

191,600,000168,600,000172,400,000176,300,000182,000,00093,900,00047,900,000
Khối 6

Grade 6

241,200,000212,300,000217,100,000221,900,000229,100,000118,200,00060,300,000
Thời hạn đóng học phí/
Payment due dates
28/2/202230/4/202230/6/202231/7/202231/7/202231/7/2022

Thời gian Học phần
School term dates

Học kỳ I
Semester I
Học phần 1/Term 116/08/2021
Học phần 2/Term 225/10/2021
Học kỳ II
Semester II
Học phần 3/Term 303/01/2022
Học phần 4/Term 421/03/2022

➤ PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO | PLACEMENT TEST FEE

Phí kiểm tra đầu vào 1,000,000 VNĐ được đóng một lần trước khi học sinh thực hiện bài kiểm tra đầu vào và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
One-time Placement Test Fee 1,000,000 VND is paid before student taking placement test and is nonrefundable in all cases.

➤ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI | SPECIAL OFFERS

Ưu đãi Anh/Chị/Em ruột
Sibling Policy

Gia đình có từ 02 (hai) anh chị em ruột trở lên học chung trường thì ưu đãi được áp dụng cho con nhỏ tuổi hơn theo chính sách như sau:
If a family has 02 (two) or more children enrolled to the US Vietnam Talent International School, Sibling saving scheme will be applicable for the younger child(ren) as detailed below:

ƯU ĐÃI 5% HỌC PHÍ
5% TUITION FEE SAVING
ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ
10% TUITION FEE SAVING
Anh chị em ruột thứ 02 (hai)
Second child
Anh chị em ruột thứ 03 (ba) trở lên
Third child or more

Các khoản ưu đãi học phí sẽ được tính dựa trên học phí năm học tiêu chuẩn.
Tuition fee savings will be calculated based on standard school year tuition fee.
Tổng các khoản ưu đãi học phí cho năm học 2022 – 2023 không vượt quá 22% đối với mỗi học sinh.
Total tuition fee savings for academic year 2022 – 2023 does not exceed 22%.

➤ PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT | FACILITY FEE

Phí cơ sở vật chất là khoản phí thường niên áp dụng cho tất cả các học sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp.
The facility fee is an annual fee and applied for all students and is non-refundable in all cases.

Tiểu học
Primary
Trung học Cơ sở
Secondary
8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ

 


QUY ĐỊNH KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2022 – 2023

FEES POLICY FOR 2022-2023 ACADEMIC YEAR

➤ QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ | FEE REGULATIONS

Phụ huynh có thể đóng học phí 1 lần/2 lần/4 lần trong một năm học, thời hạn đóng học phí như sau:
Tuition fee can be paid 1 time/2 times/4 times per school year prior to the Payment due date:

Đóng 1 lần
1 time per school year
Đóng 2 lần
2 times per school year
Đóng 4 lần
4 Times per school year
Trước/Before
31/07/2022
Lần 1/Fisrt time
Trước/Before
31/07/2022 Lần 1/Fisrt time
Trước/Before
31/07/2022
Lần 2/Second time
Trước/Before
15/10/2022
Lần 2/Second time
Trước/Before
15/12/2022Lần 3/Third time
Trước/Before
15/12/2022
Lần 4/Fourth time
Trước/Before
01/03/2023

 

Mức tăng học phí hàng năm tối thiểu 5% và không quá 10% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 10% theo công bố của Chính phủ hoặc trừ khi có thỏa thuận đặc biệt khác được ký kết giữa Phụ huynh và Nhà trường.
The annual school fee increase must be at least 5% and not more than 10% unless inflation exceeds 10% as announced by the Government or there is another special agreement signed between the Parents and the school.

➤ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | PAYMENT METHOD

Học phí có thể được thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:
Fees can be paid by cash or bank transfer to the following account information:

Tên chủ tài khoản
Account name
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT NAM MỸ
Số tài khoản
Account number
007.100.1236688
Ngân hàng
Bank address
VIETCOMBANK
Chi nhánh
Branch
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh
Mã chuyển khoản Quốc tế
SWIFT Code
BFTVVNVX
Nội dung chuyển khoản
Description
Học phí [Tên học sinh] [Lớp] [Mã học sinh]
Tuition fee of [Full name] [Class] [Student code]

➤ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH NHẬP HỌC SAU KHAI GIẢNG | TUITION POLICY FOR ENROLLMENTS AFTER SCHOOL OPENING DAY

Học sinh nhập học muộn sau khi năm học bắt đầu, học phí tính trọn học phần.
Enrollment after start day of the academic year, tuition fee still be paid in full-term.

Thời điểm nhập học
Enrollment time
Mức học phí áp dụng trên học phí tiêu chuẩn cả năm học
Applicable tuition based on standard school year tuition
Trước 31/10
By Oct 31st
100%
Từ 31/10 – 31/12
From Oct 31st to Dec 31st
80%
Từ 1/1 – 15/3
From Jan 1st to Mar 15th
60%
Từ 16/3 đến hết năm học
From Mar 16th to the end of the year
40%

 

➤ QUÁ HẠN ĐÓNG PHÍ | LATE PAYMENT

Học phí và tất cả các khoản phí liên quan phải được thanh toán trước ngày 31/7/2022.
Tuition and all relevant fees are payable before 31/07/2022.

Sau 01 (một) tuần kể từ thời hạn đóng phí được thông báo, Phụ huynh sẽ phải đóng phí chậm thanh toán trên mỗi ngày làm việc trễ hạn là 0.02% tổng số khoản phí cần được thanh toán. Trường hợp các khoản phí đóng trễ hơn 30 (ba mươi) ngày so với thời hạn đóng phí theo quy định, Nhà trường toàn quyền giữ lại hồ sơ học tập và ngưng cung cấp dịch vụ (bao gồm dịch vụ học tập và các dịch vụ khác) cho học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí.

After 01 (one) week from the payment deadline, a late fee of 0.02% per business day will be applied to the outstanding amount. After 30 days past the payment due date, school records will be withheld, and educational services may be denied until all fees have been paid.

Khi đó/and:
• Tất cả các chính sách chiết khấu hoặc học bổng áp dụng cho học sinh sẽ vô hiệu lực, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản đến Phụ huynh về tổng nợ phí điều chỉnh sau khi loại trừ chính sách chiết khấu và học bổng (nếu có).

Any scholarships or discounts on fees will be withdrawn and the School will officially notify Parents via official documentation about the total adjusted fee debt after excluding the discount policy and scholarships (if any).

• Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc đăng ký tái ghi danh của học sinh trong tương lai.

The school will reserve the right, at its sole discretion, to accept or refuse any re-enrollment by such student in the future.

Trường hợp Phụ huynh có nhu cầu cho học sinh thôi học tại UTS, Nhà trường chỉ giải quyết các thủ tục rút hồ sơ sau khi Phụ huynh hoàn tất các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian học tập của học sinh theo quy định của Nhà trường.

In the event that the student of concern is withdrawn from the school after this period, the School reserves the right to withhold the school report and any academic transcripts of student till parents pay outstanding fees (if any) to UTS.

Nhà trường không đảm bảo việc giữ chỗ cho học sinh trong trường hợp Phụ huynh thanh toán trễ hạn.

The School does not guarantee the student’s place at school in case of late payment

➤ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC HOẶC BỊ CHO THÔI HỌC | TUITION POLICY IN CASE OF WITHDRAWAL OR EXPULSION

Trường hợp được xét duyệt
Approved case(s)

Việc Bảo lưu hoặc Chuyển đổi các khoản phí chỉ được Nhà trường xem xét khi thuộc 01 (một) trong 02 (hai) trường hợp:
Fee(s) deferred, transferred shall be considered in either 01 (one) of the following 02 (two) cases:

 1.  Học sinh ốm đau phải được điều trị dài hạn từ 45 (bốn mươi lăm) ngày liên tục trở lên. Hồ sơ chứng minh như sau:
  Student suffers from a serious illness and requires long-term medical treatment from more than 45 (forty-five) days. The required documents as listed below:

  • Hồ sơ y tế chứng minh tình trạng ốm đau cần điều trị dài hạn từ 45 (bốn mươi lăm) ngày liên tục trở lên của Học sinh.
   A copy of medical documents providing evidences for the Student’s illness or long-term medical treatment from more than 45 (forty-five) days
 2. Phụ huynh/Học sinh chuyển địa điểm sinh sống đến tỉnh/thành phố/quốc gia khác, không phù hợp về vị trí địa lý để Học sinh có thể tiếp tục theo học tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS. Hồ sơ chứng minh liệt kê bên dưới.
  Parents/Student move to another province/city/country, making it impossible for the Student to continue his/her study with the School. The required documents are as listed below:

  • Bản sao hộ khẩu thường trú/tạm trú/ A copy of residence or temporary residence document.
  • Thư chấp nhận bởi Trường chuyển đến của Học sinh/ Letter of acceptance by the destination School.

Mức Bảo lưu, Chuyển đổi
Approved amount

Thời điểm dừng học/quyết định thôi học
Withdrawal or expulsion time
Mức học phí áp dụng trên học phí tiêu chuẩn cả năm học
Applicable tuition based on standard school year tuition
Trước ngày bắt đầu năm học
Before school opening day
0%
Trước 31/10
By Oct 31st
20%
Từ 31/10 – 31/12
From Oct 31st to Dec 31st
40%
Từ 1/1 – 15/3
From Jan 1st to Mar 15th
60%
Từ 16/3 đến hết năm học
From Mar 16th to the end of the year
80%

ĐIỀU KIỆN
Terms and Conditions:

• Phụ huynh phải gửi Đơn xin thôi học bằng văn bản kèm Quyết định chấp thuận của trường học sinh sẽ chuyển đến cho Văn phòng trường tối thiểu 30 ngày trước ngày học cuối của học sinh nhằm đảm bảo chính sách học phí thôi học được áp dụng theo tỉ lệ tương ứng. Tất cả các trường hợp nghỉ học không có đơn hợp lệ trong 30 ngày sẽ không được hoàn trả tất cả các khoản tiền đã nộp, trừ trường hợp học sinh bị buộc thôi học.
Parents must submit a Withdrawal application form and Acceptance decision from student’s new school to UTS at least 30 days before the last school day to ensure that the aforementioned tuition policy is applied. Withdrawal without valid documents within 30 days will not be applicable for any refund, unless the student is expelled from school.

• Phụ huynh sẽ nhận lạị hồ sơ, bảng điểm, học bạ và các giấy tờ liên quan cần thiết khác (nếu có) chỉ sau khi hoàn thành việc quyết toán các khoản phí.
Parents will receive students’ records, transcripts and other necessary documents (if any) only after completing the payment of fees.

• Nhà trường không quyết toán và không hoàn lại phần phí giữ chỗ, phí CSVC, phí nhập học và các khoản phí khác đã nộp, ngoài phần học phí chênh lệch so với mức đã nộp và mức phải nộp.
The School will not recalculate and will not refund reservation fee, facility fee, admission fee and other paid fees, except for the exceeding amount of paid tuition fee and applicable tuition fee.

• Không áp dụng bảo lưu và chuyển đổi học phí trong mọi trường hợp.
No deferral and transfer fees in all cases.

• Các chính sách ưu đãi học phí sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp nhập học muộn hoặc ngừng học, học phí phải nộp sẽ được tính trên học phí tiêu chuẩn cả năm học.
Incentive policies will not be applied for late enrollment and early departure cases; the payable tuition fee will be calculated on the standard tuition fee for the whole school year.

• Học phí hoàn trả (nếu có) sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.
The tuition fee refund (if any) will be paid within 15 working days after the student’s last day at school.

• Đối với các trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật của nhà trường và bị buộc thôi học, nhà trường sẽ quyết toán học phí dựa theo ngày hiệu lực của quyết định thôi học chính thức từ Hội đồng kỷ luật nhà trường.
In case of expulsion, the applicable tuition fee is calculated based on the date on which the official expulsion document is issued by the School’s disciplinary committee.

➤ CHÍNH SÁCH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG | CHARGE POLICY IN THE CASE OF A FORCE MAJEURE EVENT

Trường hợp bất khả kháng
Force majeure

 • Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 của Việt Nam, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Theo đó, tại đây Trường hợp bất khả kháng được các bên (Nhà trường, Phụ huynh/Người giám hộ) hiểu và thống nhất bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hỏa hoạn, thiên tai, bão, động đất, chiến tranh, hành động của chính phủ, hành động khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát của Nhà trường, ngăn cản Nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục trong khuôn viên trường trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các cuộc sơ tán, dừng/tạm dừng hoạt động liên quan do chính phủ Việt Nam/các cơ quan chức năng ra lệnh (do lường trước được các trường hợp bất khả kháng) cũng áp dụng cho chính sách này cho dù trường hợp bất khả kháng đó có thực sự xảy ra hay không.
  According to Article 156 of Vietnam’s Civil Code 2015, a force majeure event is an event that occurs objectively, which cannot be foreseen and cannot be remedied, despite the application of all necessary measures and the ability to do so. Accordingly, the force majeure event is understood and agreed by the parties (school and parents/guardians) including, but not limited to, any fire, natural disaster, storm, earthquake, war, government action, terrorist act, epidemic, pandemic, or any other event beyond the control of the School that prevents the School from carrying out educational activities on campus during the force majeure events. Evacuations and the stopping/pausing of related operations ordered by the Vietnamese government/authorities due to the anticipation of a force majeure also apply to this policy whether or not the force majeure actually occurs.
  • Phụ huynh/Người giám hộ hiểu và đồng ý rằng, nếu trường hợp bất khả kháng (như được định nghĩa bên trên) xảy ra, Nhà trường có quyền chủ động thay thế và/hoặc điều chỉnh chương trình học, thời gian học và định dạng học tập cho phù hợp với bối cảnh tại thời điểm đó mà vẫn duy trì các cam kết về việc hoàn thành chương trình học và giảm thiểu sự gián đoạn trong các hoạt động học tập của học sinh. Các biện pháp do Nhà trường thực hiện này sẽ tuân theo các quy định và hướng dẫn của các đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET), Bộ Y tế (MoH) và các cơ quan chức năng khác tại thời điểm xảy ra các trường hợp bất khả kháng.
  Parents/guardians understand and agree that, if an event of force majeure (as defined above) occurs, the School reserves the right to proactively alter and/or adjust the curriculum, study time and learning formats appropriate to the context of the time while maintaining its commitments to the program completion and minimizing disruptions in student learning activities. These measures taken by the School will comply with the regulations and guidance of the State management units under the Ministry of Education and Training (MoET), the Ministry of Health (MoH) and the relevant authorities at the time of the occurrence of force majeure circumstance.

Chính sách phí
Charge policy

 • Phụ huynh học sinh có trách nhiệm chi trả toàn bộ học phí và phí dịch vụ trong năm học để đảm bảo hoàn thành chương trình học của học sinh. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ hoàn trả một phần hoặc hoàn toàn một số khoản phí đã đóng tùy theo giai đoạn bất khả kháng và các hệ quả phát sinh. Chính sách này cần thiết để duy trì sự ổn định về mặt tài chính và vận hành của Nhà trường trong thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng và đảm bảo Nhà trường có thể tiếp tục hoạt động sau các sự kiện như vậy.
  Parents are responsible for the full tuition fees and other fees for the school year to ensure the completion of the academic program. In addition, the School will partially or entirely refund paid tuition fees and other fees depending on the duration of the force majeure events and the arising consequences. This policy is deemed necessary to ensure the financial and operational stability of the School during an event of force majeure and its continued operations subsequent to any such event.
 • Thời gian học tập bị ảnh hưởng vì lý do bất khả kháng có thể được bù đắp bằng việc kéo dài thời gian năm học theo các điều kiện thực tế tại thời điểm đó. Biện pháp này sẽ được áp dụng trong trường hợp Ban Điều hành Nhà trường nhận định là thực sự cần thiết để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu giáo dục NH 2022-2023, sau khi chắc chắn rằng việc kéo dài năm học là khả thi và các điều khoản cam kếtrong hợp đồng giữa Nhà trường với các giáo viên – nhân viên không bị vi phạm.
  Study time affected by force majeure may be compensated by prolonging the school year according to the actual conditions at that time. This measure will be implemented in the event that the School Management Board deems it necessary to ensure that educational objectives of SY 2022-2023 will not be compromised, after ensuring that the extension of the school year is feasible and that the terms of commitments in the contract between the School and the teachers/staff are not contravened.
 • Trong trường hợp không thể sắp xếp dạy bù trực tiếp tại trường cho thời gian học tập bị ảnh hưởng từ trường hợp bất khả kháng, Nhà trường sẽ áp dụng chính sách phí Học tập từ xa/Học tập trực tuyến NH 2022-2023 như sau:
  In the event that it is not feasible to arrange onsite learning to compensate for the period affected by force majeure events, the School will apply the distance/online learning fee refund policy SY 2022-2023 as follows:

➤ Học phí/ Tuition

Khối lớp
Grade
Mức hoàn trả học phí Học tập từ xa/trực tuyến
Fee refund for Distance/Online Learning period
Từ 04 tuần liên tiếp
From 04 consecutive weeks
Từ 06 tuần liên tiếp
From 06 consecutive weeks
Từ 08 tuần liên tiếp
From 08 consecutive weeks
Khối 1-2
Grade 1-2
15%17%20%
Khối 3-5
Grade 3-5
10%12%15%
Khối 6-11
Grade 6-11
8%10%12%
Khối 12
Grade 12
Không áp dụng/Not applicable

 

➤ Phí dịch vụ/ Services fee

Phí dịch vụ được hoàn trả theo đơn vị tuần đối với thời gian học sinh không sử dụng dịch vụ trường học vì lý do bất khả kháng.
Service fees incurred during the force majeure event will be refunded in weekly units during the period students not using the school services due to force majeure.

Nhà trường sẽ hoàn trả 100% phí dịch vụ Suất ăn trường học, 70% phí dịch vụ Xe đưa rước.
School meal service will be 100% refunded and shuttle bus service will be 70% refunded.

Điều kiện áp dụng
Terms & conditions

 • Thời gian áp dụng hoàn học phí học tập từ xa/học trực tuyến được tính như sau:
  The applicable period of this refund policy is calculated as follows:

➤ Tổng thời gian học tập theo lịch NH 2022-2023: 37 tuần
Total academic schedule SY 2022-2023: 37 weeks

➤ Thời gian học trực tiếp tại trường: X tuần
Onsite learning period: X weeks

➤ Thời gian học bù trực tiếp tại trường: Y tuần
Compensated onsite learning period: Y weeks

➤ Thời gian Học tập từ xa/trực tuyến: 37 – X – Y (có thể bao gồm nhiều giai đoạn)
Distance/online learning period: 37 – X – Y weeks (might includes many separated periods)

➤ Thời gian áp dụng hoàn học phí (tuần) là Thời gian Học tập từ xa/Học tập trực tuyến liên tiếp từ 04 (bốn) tuần trở lên của mỗi giai đoạn Nhà trường áp dụng biện pháp Học tập từ xa/Học tập trực tuyến trong NH 2022-2023.
The applicable period of this refund policy is Distance/online learning period which is consecutively 04 (four) weeks and above for each time School implements Distance/online learning throughout SY 2022-2023.

 • Số tuần được làm tròn đến đơn vị 01 (một) tuần theo quy ước làm tròn tiêu chuẩn (Ví dụ: 4.4 tuần được làm tròn thành 4 tuần, 4.6 tuần được làm tròn thành 5 tuần). The number of weeks will be rounded to 01 (one) week unit according to standard rounding convention (Example: 4.4 weeks is rounded to 4 weeks, 4.6 weeks is rounded to 5 weeks).
 • Phần phí hoàn liên quan đến trường hợp bất khả kháng sẽ được Nhà trường quyết toán và thông báo đến Phụ huynh trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày chính thức kết thúc các hoạt động học tập của NH 2022-2023.
  The refund amount related to force majeure events will be finalized and the parents will be notified no later than 30 (thirty) days from the official completion of teaching and learning activities of SY 2022-2023.
 • Chính sách phí trong trường hợp bất khả kháng không áp dụng đối với Phụ huynh quá hạn cam kết thanh toán học phí hoặc phí dịch vụ từ 15 (mười lăm) ngày trở lên so với thời hạn đóng phí được nêu trong thông báo phí định kỳ của Nhà trường.
  The fee policy in an event of force majeure is not applicable to Parents who are overdue for their commitment of tuition or service fees payment more than 15 (fifteen) days past the fee payment due date stated in the periodical fee notification from the School.
 • Việc áp dụng chính sách bất khả kháng của Nhà trường theo các quy định nêu trên sẽ vô hiệu hóa các chính sách khác liên quan đến việc hoàn phí trong giai đoạn bất khả kháng liên quan, trừ khi Phụ huynh đã chính thức có yêu cầu cho học sinh thôi học tại UTS trước khi Nhà trường có thông báo về tình hình bất khả kháng.
  The enactment of UTS’s force majeure policy, in accordance with the foregoing provisions, will nullify other policies regarding fee refunds unless Parents have formally requested the student’s withdrawal from UTS prior to the School’s notice of force majeure event.
 • Việc áp dụng chính sách bất khả kháng của Nhà trường theo các quy định nêu trên sẽ vô hiệu hóa các chính sách khác liên quan đến việc hoàn phí trong giai đoạn bất khả kháng liên quan, trừ khi Phụ huynh đã chính thức có yêu cầu cho học sinh thôi học tại UTS trước khi Nhà trường có thông báo về tình hình bất khả kháng.
  The enactment of UTS’s force majeure policy, in accordance with the foregoing provisions, will nullify other policies regarding fee refunds unless Parents have formally requested the student’s withdrawal from UTS prior to the School’s notice of force majeure event.
 • Đối với các học sinh tham gia Hợp đồng đào tạo hoặc học sinh nhận được học bổng “Ươm dưỡng nhân tài”, Nhà trường chỉ hoàn trả phí dịch vụ, không hoàn học phí Học tập từ xa/Học tập trực tuyến.
  For students participating in Financial Package or awarded “Growing Talent” scholarship, the school will only refund service fees. Online/distance learning fee refund policy is not applicable for these cases.

PHÍ DỊCH VỤ 

SCHOOL SERVICES FEES

Quý Phụ huynh vui lòng click vào các biểu phí để xem thông tin chi tiết
Please click to the form to see detail information:

[pdf] Biểu phí Dịch vụ Suất ăn
[pdf] Biểu phí và Chính sách Dịch vụ xe đưa rước
[pdf] Phí Bảo hiểm Y tế
[pdf] Biểu phí Đồng phục – học cụ
[pdf] Sách và Quy định Ký quỹ Sách Giáo Khoa