Bên cạnh phát triển tài năng, UTS tự hào xây dựng chương trình kỹ năng sống cho học sinh

02/10/2020
Bên cạnh phát triển tài năng, UTS tự hào xây dựng chương trình kỹ năng sống cho học sinh

Chương trình kỹ năng sống tại UTS được xây dựng dựa trên chương trình “Nhận thức bản thân – Giáo dục về cảm xúc và tương tác xã hội” (SEL– Social and Emotional Learning) được xây dựng dựa trên các nhóm kỹ năng của UNICEF (UNICEF Life Skills Learning and Teaching: Concepts and Standard – 2010), bao gồm:
❣️ Kỹ năng tư duy & nhận thức: bao gồm những kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin để giải quyết vấn đề, ra quyết định một cách trách nhiệm.

❣️ Kỹ năng về bản thân: bao gồm những kỹ năng giúp nhận thức bản thân, làm chủ cảm xúc, tạo động lực cho bản thân và quản lý bản thân.

❣️ Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ: bao gồm các kỹ năng giao tiếp, tương tác tích cực với người khác, làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả, biết cách đồng cảm, thấu hiểu người khác.

Chương trình dựa vào phương pháp giáo dục năng lực cảm xúc và xã hội (Social & Emotional Learning), một hướng tiếp cận đã được UNICEF đánh giá có hiệu quả, giúp học sinh có những tiến bộ về kết quả học tập và các hành vi tích cực trong nhà trường, giúp thúc đẩy các nhóm kỹ năng nói trên.